Syöttövesisäiliö ja kaasunpoisto

Syöttöveden kaasunpoistojärjestelmä koostuu syöttövesisäiliöstä ja ilmanpoistokupolista. Laitteen tehtävänä on poistaa väliaineeseen liuenneita kondensoitumattomia kaasuja kuten esimerkiksi happea ja hiilidioksidia.

Kattilaveden on oltava vapaa kovettuvista ainesosista, jotta vältetään kattilakiven muodostuminen lämmityspinnoille. Liukenemattoman hapen tai hiilidioksidin läsnäolo aiheuttaa vakavia korroosiovaurioita kattilan lämmityspinnoille. Syöttöveden kaasunpoistojärjestelmä suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden ja prosessin mukaisesti ja se täyttää yleiset termodynaamiset vaatimukset optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Toiminta

Mahdollisimman hyvän kaasunpoiston saavuttamiseksi lisävesi ja palaava lauhde johdetaan lokerotyyppiseen ilmanpoistokupoliin, jotta nesteen läikkyminen saadaan maksimoitua. Lämmityshöyry johdetaan ilmanpoistokupoliin altapäin. Lisävesi ja lauhde virtaavat kaasunpoiston jälkeen suoraan ilmanpoistimeen laipoin liitettyyn syöttövesisäiliöön. Syöttövettä lämmitetään säiliössä höyrysuutinten avulla 107 °C:seen. Kaasujen liukoisuutta veteen kuvataan "Henryn lain" avulla, jonka mukaan kaasujen liukenevuus alenee kun liuoksen päällä olevan kaasun osapaine pienenee. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että  kaasujen liukenevuus veteen alenee kun lämpötila kasvaa ja lähenee kylläistä lämpötilaa. Ilmanpoistimessa lisävesi ja paluulauhde jaetaan useisiin eri lokeroihin, joissa se on suorassa kosketuksessa lämmityshöyryn kanssa. Prosessin avulla heikennetään hapen ja hiilidioksidin liukoisuutta ja poistetaan ne syöttövedestä. Vapautuneet kaasut nousevat säiliön yläosaan, josta ne johdetaan ilmanpoistokupolin kautta tuuletuslinjaan.

Syöttövesisäiliön veden lämpötilan ylläpitoon suosittelemme käytettäväksi lämpötilaohjattua venttiiliä ja kaasutilan paineen ylläpitoon paineohjattua venttiiliä. Nestemäisillä väliaineilla pumpun käytettävissä oleva imukorkeus NPSH (Net Positive Suction Head) on tärkeä määrittää kavitaation estämiseksi. Pumpun sisällä olevan nesteen paine pitää pysyä jatkuvasti vallitsevan kiehumispisteen yläpuolella. NPSH on pumppuriippuvainen.

Järjestelmän asennus vähentää veden happipitoisuuden 0,02 mg/l.